User Tools

Site Tools


changelog

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
changelog [2019/01/26 17:19]
scolar [1.4.2: 25-01-2019]
changelog [2020/03/06 12:26] (current)
Line 43: Line 43:
  
 **Features** **Features**
 +  * CLASS-194 * Contactpersoon-naam voor correspondentie hoeft niet per definitie leerling-naam te zijn
  
 **Bugfixes** **Bugfixes**
 +  * CLASS-239 Ik kan de einddatum van het huidig schooljaar niet corrigeren 
 +  * CLASS-251 Vakantierooster blijkt niet aanpasbaar 
 +  * CLASS-269 * outArray unknown (error exception) calendarevents 
 +  * CLASS-270 * Als de admin geen kleuren voor de docenten heeft gekozen, verschijnt een foutmelding in JS functie contrastBlackOrWhite 
 +  * CLASS-280 * Checklist op grijs en op rood bij sommige leerlingen
  
 ===== 1.4.0: 06-03-2018 ===== ===== 1.4.0: 06-03-2018 =====
changelog.txt · Last modified: 2020/03/06 12:26 (external edit)